مطالب مشابه

2 Comments

  1. 2

    محفوظ

    سلام تنهاکسی که مردم ایلات وروستاهای بیراه راازدست گرگانی بنام خوانین وفئودال نجات داداقای بهمن بیگی بود وخسرو ق وسایرین وابسته به انگیس وجیره خوار بودند وانهایی که حالاکمپین راه می اندازندنیزسری درتوبره دارند بگذارید جامعه راه خود راخود پیداکند خان هیچوقت دوستدار مردم پابرهنه نیس بلکه خونخوارانهاس

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.