مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    علی اکبر

    وقتی صنعتی در یک منطقه یا کشوری چنین رشدی پیدا می کند
    نشان دهنده این هست که تصمیم سازان و تصمیم گیران آن منطقه توانستند بر تفکر متحجر پیروز شوند

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.