Related Articles

One Comment

  1. 1

    میلاد بحرانی فرد

    آخ گل گفتی دکتر ظریف عزیز، مانند همه سخنان دیگر ات… این جماعت که در تلاش اند بر موج جهل برخی ها دوباره سوار شوند، باشد که نابود شوند
    اقتصاد ایران طی مدت ۱۰ تا ۱۲ سال با خاک یکسان شد یا بهتر بگیم به لجن کشیده شد با مدیریت اشتباه ، با دزدی ها با تحریم های سنگین که یک بنده خدایی اوایل میگفت کاغذ پاره حالا این اقتصاد کم کم به ۲۰ سال همت وحدت هم فکری با مدیریت قوی لازم دارد تا نتایج برجام نشان داده شود

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.