تبلیغات

سال ملخی

گفتم: هاکله هم می خواست بیا خبرش نکردم. – خوب می گفتی آن بنده خدا هم بیا تادلت بخوا ملخ هست. – اما اگه به افتو بخواریم ملخل فر می کنند. &#...

داستان کوتاه