تبلیغات

شعر / من سه چرخی زاده ای ازنسل دور

من سه چرخی زاده ای ازنسل دور نسلی از فرزانگانی پر غرور زادگاه من بود مهد هنر نامدرانش همیشه تاج سر سمبل این شهر باشد در ادب حق شناسانی همه درتاب وتب ت...

ادبیات