در روز اربعین حسینی(ع) پیاده روی بزرگ ۱۰۰۰ نفری جاماندگان اربعین از شهر فراشبند به سمت آستان مقدس امام زاده شهید(ع) به فاصله ۴۰ کیلومتر برگزار شد.

عکس ها از : حسین چراغی ، محمد ذوالفقارلو و حامد جلالی

پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-40 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-66 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-65 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-64 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-63 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-62 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-61 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-60 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-59 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-58 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-57 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-56 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-55 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-54 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-53 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-52 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-50 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-49 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-48 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-47 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)

پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-46 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)

پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-45 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-44 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-43 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-42 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-41 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-37 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-36 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-35 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-34 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)

پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-38 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)پیاده-روی-اربعین-شهرستان-فراشبند-39 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین در فراشبند (دو)