یک فراشبندی بر کرسی ریاست انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس تکیه زد.

 

به گزارش آبپا مجتبی پورغلامی فراشبندی به عنوان رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس انتخاب شد.
پورغلامی پیش از این نیز دو سال به سمت معاونت حقوقی و پارلمانی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور منصوب شده بود.