جاده جدید فراشبند – فیروزآباد که در سال ۸۷ شروع شده و هم اکنون نیز در حال انجام هست، علی رغم همه ی تلاش ها و وعده های مسئولان قدیم و جدید، این روزها با یک مشکل بزرگ مواجه است: گنبد نمکی کنار سیاه.