من سه چرخی زاده ای ازنسل دور
نسلی از فرزانگانی پر غرور
زادگاه من بود مهد هنر
نامدرانش همیشه تاج سر
سمبل این شهر باشد در ادب
حق شناسانی همه درتاب وتب
تاجرانی داشت درهرفاصله
روزوشب درکاروان وقافله
باجوانانی غیور و سر به زیر
سال وماه وروزگاری بی نظیر
محفل دینداری وعشق حسین
درمحرم هاهمه باشوروشین
روضه های سادگی هم داشتند
خاطرات خوب خوبی کاشتند
سالهای جنگ مردم باغرور
حمله می بردند بر شیاد زور
عاقبت بالاله هایی ماندگار
چهره ی این خاک شد مثل بهار
مهدی ومحمود وسهراب جوان
حجت وعبدالحمیدبی نشان
پهلوانانش همه با این نشان
قاب می شد سردرکل زمان
نخل هایش تاهمیشه سرفراز
کوه هایش تاابدباسوزوساز
خاک من ای خاک دوران کهن
نسل من ای نسل فردای وطن
زنده و پاینده مانی هرزمان
خرم وسرسبزباقی درجهان
رضا فرزانه مرداد۹۶