شب شعر اربعین باحضور شاعران آئینی شهرستانهای جنوب استان فارس درشهرستان قیروکارزین ۱۷ آبان ۹۶

photo_2017-11-09_08-07-54 برگزاری شب شعر اربعین باحضور شاعران آئینی شهرستانهای جنوب فارس در قیروکارزین

photo_2017-11-09_08-07-45 برگزاری شب شعر اربعین باحضور شاعران آئینی شهرستانهای جنوب فارس در قیروکارزینphoto_2017-11-09_08-07-48 برگزاری شب شعر اربعین باحضور شاعران آئینی شهرستانهای جنوب فارس در قیروکارزین