اهدای کتاب به زائران در پیاده روی جاماندگان حرم عشق توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فراشبند.

photo_2017-11-09_21-15-27 اهدا کتاب به جاماندگان حرم عشق در فراشبند

به گزارش آبپا به مناسبت اربعین حسینی برای هفتمین سال متوالی پیاده روی مسیر ۴۰ کیلومتری فراشبند به امامزاده شهید برگزار گردید و ۲۰۰ جلد کتاب توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فراشبند به شرکت کنندگان در پیاده روی اهداء گردید.

photo_2017-11-09_21-15-19 اهدا کتاب به جاماندگان حرم عشق در فراشبندphoto_2017-11-09_21-15-24 اهدا کتاب به جاماندگان حرم عشق در فراشبندphoto_2017-11-09_21-15-31 اهدا کتاب به جاماندگان حرم عشق در فراشبندphoto_2017-11-09_21-15-35 اهدا کتاب به جاماندگان حرم عشق در فراشبندphoto_2017-11-09_21-15-39 اهدا کتاب به جاماندگان حرم عشق در فراشبندphoto_2017-11-09_21-15-43 اهدا کتاب به جاماندگان حرم عشق در فراشبندphoto_2017-11-09_21-15-47 اهدا کتاب به جاماندگان حرم عشق در فراشبندphoto_2017-11-09_21-15-51 اهدا کتاب به جاماندگان حرم عشق در فراشبندphoto_2017-11-09_21-15-56 اهدا کتاب به جاماندگان حرم عشق در فراشبندphoto_2017-11-09_21-15-59 اهدا کتاب به جاماندگان حرم عشق در فراشبند