حضور یاسرمنصوری از فراشبند در مسابقات آسیایی دانشجویان

photo_2017-09-28_06-53-09 یاسرمنصوری در مسابقات آسیایی دانشجویان + عکسphoto_2017-09-28_06-53-21 یاسرمنصوری در مسابقات آسیایی دانشجویان + عکسphoto_2017-09-28_06-53-25 یاسرمنصوری در مسابقات آسیایی دانشجویان + عکسphoto_2017-09-28_06-53-29 یاسرمنصوری در مسابقات آسیایی دانشجویان + عکسphoto_2017-09-28_06-54-21 یاسرمنصوری در مسابقات آسیایی دانشجویان + عکسphoto_2017-09-28_06-54-27 یاسرمنصوری در مسابقات آسیایی دانشجویان + عکسphoto_2017-09-28_06-54-38 یاسرمنصوری در مسابقات آسیایی دانشجویان + عکسphoto_2017-09-28_06-54-49 یاسرمنصوری در مسابقات آسیایی دانشجویان + عکسphoto_2017-09-28_06-54-54 یاسرمنصوری در مسابقات آسیایی دانشجویان + عکس