نمایش مذهبی “قصه ما به سر رسید ” به کارگردانی زهراعلوی در تالار وحدت فراشبند به روی صحنه رفت.

به گزارش آبپا ، این نمایش کاری از گروه تئاتراردیبهشت فراشبند که آن را فرهاد ارشاد نوشته است و بهنام بداغی بهلولی ، حسین اکبری ، محسن رحیمی و مریم معصومی به نقش آفرینی در آن پرداخته اند.

خاطر نشان می شود که تماشای این نمایش برای علاقه مندان رایگان می باشد.

عکس ها از : سید مجید عاقبت بخیر

نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-1 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-29 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-28 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-27 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-26 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-25 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-24 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-23 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-22 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-21 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-20 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-19 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-18 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-17 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-16 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-15 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-14 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-13 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-12 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-11 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-10 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-9 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-8 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-7 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-6 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-5 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-4 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-3 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "نمایش-مذهبی-قصه-ما-به-سر-رسید-2 گزارش تصویری از نمایش "مذهبی قصه ما به سر رسید "