هر شهروند یک پاکبان

گزارش تصویری از اقدام جوانان فراشبندی جهت ترویج و گسترش فرهنگ شهروندی در عاشورای ۹۶

DSC03901 هر شهروند یک پاکبانDSC03903 هر شهروند یک پاکبانDSC03904 هر شهروند یک پاکبانDSC03906 هر شهروند یک پاکبانDSC03907 هر شهروند یک پاکبانDSC03908 هر شهروند یک پاکبانDSC03909 هر شهروند یک پاکبانDSC03910 هر شهروند یک پاکبانDSC03911 هر شهروند یک پاکبانDSC03912 هر شهروند یک پاکبانDSC03913 هر شهروند یک پاکبانDSC03914 هر شهروند یک پاکبانDSC03915 هر شهروند یک پاکبانDSC03916 هر شهروند یک پاکبانDSC03926 هر شهروند یک پاکبانDSC03927 هر شهروند یک پاکبان