برداشت کنجد در مزارع دهرم

photo_2017-10-15_23-57-09 برداشت کنجد در مزارع دهرمphoto_2017-10-15_23-57-15 برداشت کنجد در مزارع دهرم