مزرعه پرورش شترمرغ در کنار خیرآباد فراشبند

 

photo_2017-08-29_00-11-51 مزرعه پرورش شترمرغ در کنار خیرآبادphoto_2017-08-29_00-12-04 مزرعه پرورش شترمرغ در کنار خیرآباد