سفر از مرز ایران-ارمنستان به ایروان مرکز کشور ارمنستان و از ایروان به سمت تفلیس مرکز کشور گرجستان با شعار “صلح جهانی” توسط دو نفر از اعضای گروه دوچرخه سواری سفیر مهر فراشبند

توسط آقایان احسان علی پور و نظام الدین امیری

گزارش تصویری از سفر دو دوچرخه سوار فراشبندی با شعار صلح جهانی به ارمنستان و گرجستان

photo_2017-09-11_16-37-31 رکابزنان سفیر مهر فراشبند در ایروان و تفلیسphoto_2017-09-11_16-38-10 رکابزنان سفیر مهر فراشبند در ایروان و تفلیسphoto_2017-09-11_16-38-13 رکابزنان سفیر مهر فراشبند در ایروان و تفلیسphoto_2017-09-11_16-38-18 رکابزنان سفیر مهر فراشبند در ایروان و تفلیسphoto_2017-09-11_16-38-21 رکابزنان سفیر مهر فراشبند در ایروان و تفلیسphoto_2017-09-11_16-38-25 رکابزنان سفیر مهر فراشبند در ایروان و تفلیسphoto_2017-09-11_16-38-29 رکابزنان سفیر مهر فراشبند در ایروان و تفلیسphoto_2017-09-11_16-38-33 رکابزنان سفیر مهر فراشبند در ایروان و تفلیسphoto_2017-09-11_16-38-36 رکابزنان سفیر مهر فراشبند در ایروان و تفلیسphoto_2017-09-11_16-38-39 رکابزنان سفیر مهر فراشبند در ایروان و تفلیسphoto_2017-09-11_16-38-44 رکابزنان سفیر مهر فراشبند در ایروان و تفلیسphoto_2017-09-11_16-38-48 رکابزنان سفیر مهر فراشبند در ایروان و تفلیس