آغاز عملیات بیس ریزی زمین چمن مصنوعی فراشبند

photo_2017-09-03_16-20-10 آغاز عملیات بیس ریزی زمین چمن مصنوعی فراشبند