دیدار فرماندار و تنی چند از مسولین ادارات با آزادگان شهرستان فراشبند

photo_2017-08-19_17-39-00 دیدار فرماندار و تنی چند از مسولین ادارات با آزادگان فراشبندphoto_2017-08-19_17-39-09 دیدار فرماندار و تنی چند از مسولین ادارات با آزادگان فراشبندphoto_2017-08-19_17-39-18 دیدار فرماندار و تنی چند از مسولین ادارات با آزادگان فراشبندphoto_2017-08-19_17-39-23 دیدار فرماندار و تنی چند از مسولین ادارات با آزادگان فراشبندphoto_2017-08-19_17-39-33 دیدار فرماندار و تنی چند از مسولین ادارات با آزادگان فراشبندphoto_2017-08-19_17-39-44 دیدار فرماندار و تنی چند از مسولین ادارات با آزادگان فراشبندphoto_2017-08-19_17-39-52 دیدار فرماندار و تنی چند از مسولین ادارات با آزادگان فراشبندphoto_2017-08-19_17-40-08 دیدار فرماندار و تنی چند از مسولین ادارات با آزادگان فراشبندphoto_2017-08-19_17-40-12 دیدار فرماندار و تنی چند از مسولین ادارات با آزادگان فراشبند

لباسی که کشور عراق هنگام آزادکردن اسرا به اسیران ایرانی به عنوان هدیه می داد و علی دهقان آزاده ای که این لباس را به عنوان یادگار از دوران اسارت ٢٧ماهه خود در روزهای سخت و طاقت فرسا آن روزها نگه داشته است.

 

عکس از آقای کاویانی