آبگرفتگی فاز ۲ پالایشگاه فراشبند

۲۷/۵/۹۶

IMG_20170818_185253 آبگرفتگی فاز 2 پالایشگاه فراشبندIMG_20170818_190730 آبگرفتگی فاز 2 پالایشگاه فراشبند

ارسالی از آقای زارعی