آبپا/ تیم فوتسال امام رضا (ع) با شکست تیم شهید رضائی آویز قهرمان این دوره از مسابقات گردید.

 

فوتسال-رمضان-37 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-40 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-45 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-47 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-54 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-57 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-60 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-61 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-62 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-63 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-68 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-72 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-73 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-80 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-81 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-84 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-85 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-90 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-91 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-101 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-103 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-106 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-121 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-122 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-124 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-125 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-126 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-128 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبند

فوتسال-رمضان-129 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-132 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-133 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-135 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-139 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-140 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-143 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-147 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-148 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-149 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-150 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-151 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-152 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-155 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-160 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-162 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-165 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-173 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-175 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-166 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبندفوتسال-رمضان-168 گزارش تصویری از فینال فوتسال جام رمضان شهرستان فراشبند