به گزارش آبپا بیش از چهارصد نفر از مردم شهرستان فراشبند مهمان کورش کرمپور شدند

در این ضیافت افطاری حامیان کرمپور در انتخابات ، روسای ادارات ، و حتی افرادی با سلیقه مخالف او در انتخابات حضور داشتند. این مراسم با برگزاری نماز جماعت و صرف افطاری آغاز شد و در ادامه با ایراد سخنان کرمپور و دیدار چهره به چهره مردم با ایشان پایان یافت.

از مهمترین صحبت های کرمپور به توضیحات ایشان در مورد چگونگی اقدام ایشان در حادثه تروریستی مجلس و استفاده ایشان از دو اسلحه کلت و کلاش ، میتوان اشاره کرد .

همچنین نماینده مردم فراشبند – فیروزآباد و قیروکارزین در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد که مردم با سلایق گوناگون باید با هم متحد شوند تا برای پیشرفت و توسعه شهرستان با هم قدم های بزرگی بردارند.

DSC01916 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01928 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01929 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01932 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01938 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01939 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01940 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01978 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01985 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01987 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01993 افطاری کرمپور برای اتحاد

 

DSC01778 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01779 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01781 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01784 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01788 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01791 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01792 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01794 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01798 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01800 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01803 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01804 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01805 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01819 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01827 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01830 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01832 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01834 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01839 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01842 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01844 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01852 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01853 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01856 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01858 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01861 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01862 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01864 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01865 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01866 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01867 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01870 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01873 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01878 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01885 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01889 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01891 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01892 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01893 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01894 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01897 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01899 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01900 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01902 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01903 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01905 افطاری کرمپور برای اتحادDSC01911 افطاری کرمپور برای اتحاد