به گزارش آبپا مسابقات والیبال جام رمضان شهرستان فراشبند با حضور نه تیم در قالب دو گروه برگزار شد و بعد از ده شب ، دیشب به ایستگاه آخر رسید و تیم والیبال مقاومت به قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت.
دیشب در یک فینال تماشایی تیم مقاومت با غلبه بر تیم شهید محمدعلی پور به مقام قهرمانی رسید.

در پایان ، مراسم اهدا جوایز با حضور فرماندار ، معاون فرماندار ، رییس اداره ورزش و جوانان و جمعی از پیشکسوتان با اعطا جوایز به برترین های جام برگزار شد.
بهترین های مسابقات به شرح زیر اعلام گردید:

تیم اول : مقاومت

تیم دوم : شهید محمدعلی پور آویز

تیم سوم : صاحب الزمان

جام اخلاق این دوره از مسابقات : تیم ایران خودرو
بازیکن فنی : محسن گلستان زاده
بازیکن اخلاق این دوره از مسابقات : مهدی مزارعی

همچنین از داوران این مسابقات نیز توسط هیات والیبال تجلیل شد.

DSC02129 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02132 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02133 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02136 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02139 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02141 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02142 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02143 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02144 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02145 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02146 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02147 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02148 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02149 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02150 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02151 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02153 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02154 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02156 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02158 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02160 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02161 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02162 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02163 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02164 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02167 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02168 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02173 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02174 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02176 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02177 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02178 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02179 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02180 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02181 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02182 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02183 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02185 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02186 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02187 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02188 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02189 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاریDSC02192 جام قهرمانی والیبال فراشبند در دستان حاج حمید افشاری