به گزارش آبپا ، مسابقات والیبال بانوان جام رمضان که با حضور ۷ تیم فرهنگیان ، حجاب ، میثاق ، اتحاد ، شهرداری نوجین ، پیام و خلیج فارس در محل سالن شهدا آغاز گردیده بود، با برگزاری مسابقات بین تیم های شرکت کننده بصورت دوره ای طی ده شب به کار خود پایان داد.

در پایان این مسابقات تیم فرهنگیان توانست با اقتدار به مقام قهرمانی رمضان ۹۶ دست یابد و تیمهای دیگر نیز به عناوین زیر دست یافتند

مقام اول : فرهنگیان

مقام دوم : حجاب

مقام سوم : میثاق

تیم اخلاق : اتحاد

بهترین اسپک زن : مریم قاسمی

داور برتر : سعیده ذبیحی

DSC01134 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01136 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01142 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01144 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01150 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01151 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01152 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01153 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01154 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01155 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01156 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01157 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01158 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01159 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01161 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01162 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01163 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01164 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01166 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01167 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01170 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01172 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.DSC01175 تیم فرهنگیان قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان بانوان فراشبند شد.