تصویر و نوشته یک دانشجوی خوش ذوق فراشبندی در جشن پیروزی روحانی، مورد توجه خیلی از رسانه ها و شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. «روحانی خواستی بری کلید رو بذار زیر گلدون واسه جهانگیری!»

 

photo_2017-05-23_01-33-13 بازتاب گسترده شادی خلاقانه دانشجوی فراشبندی در رسانه های مختلفphoto_2017-05-23_01-33-20 بازتاب گسترده شادی خلاقانه دانشجوی فراشبندی در رسانه های مختلفphoto_2017-05-23_01-33-25 بازتاب گسترده شادی خلاقانه دانشجوی فراشبندی در رسانه های مختلفphoto_2017-05-23_01-33-29 بازتاب گسترده شادی خلاقانه دانشجوی فراشبندی در رسانه های مختلفphoto_2017-05-23_01-33-36 بازتاب گسترده شادی خلاقانه دانشجوی فراشبندی در رسانه های مختلفphoto_2017-05-23_01-35-40 بازتاب گسترده شادی خلاقانه دانشجوی فراشبندی در رسانه های مختلفphoto_2017-05-23_01-36-17 بازتاب گسترده شادی خلاقانه دانشجوی فراشبندی در رسانه های مختلفphoto_2017-05-23_01-36-24 بازتاب گسترده شادی خلاقانه دانشجوی فراشبندی در رسانه های مختلفphoto_2017-05-23_01-38-40 بازتاب گسترده شادی خلاقانه دانشجوی فراشبندی در رسانه های مختلف