روحانی هشدار به عوام فریبان و رسالت حقوق دانان و روشنفکرانبه نام خداوند منتقم قهار

نامه ی سرگشاده به  مسولین شهرستان

هشدار به عوام فریبان ورسالت حقوق دانان و روشنفکران

همراه باسلام واداءاحترام

متاسفانه این چندروزآخرانتخابات عوام فریبانی که احساس می کنندباپیروزی دکترروحانی برای همیشه حربه ی عوام فریبی ازدستشان گرفته می شودو منافع باد آورده شان ازدست خواهدرفت به وحشت افتاده وبی مهابا به تخریب روحانی وهوادرانش پرداخته اند.

آنها دراین راه پرده ی حیا وشرم رادریده وازهر وسیله مشروع ونامشروع استفاده می کنند!

نه ازخدا  و پیغمبر و قرآن و دین وشریعت شرم می کنند.نه به قیامت و محشر و روز جزا و حساب و کتاب می اندیشند . هرتهمت و افترا وناروائی را درلباس دین وشر ع می پیچند وبخورد توده ی بی اطلاع وکم اطلاع می دهند.

دروغ و نیرنگ وکلک وحقه بازی راپیشه نموده ومقدسات ودین ومذهب را آلت دست نموده ومردم صادق وساده وپاک طینت را هدف گرفته اند
ومی تازند.

سربازان لشکرجهل رابه میدان کشیده ونامردمانه صداقت وپاکی وشفافیت وعلم ودانش وکارشناسی وعقل وشعورراهدف گرفته اند.

هرکجا بدسرشت بدفهم دنیا طلبی راسراغ داشته ودارند به میدان آورده واعتقادات مردم رانشانه گرفته اند.

درمیان خیل معلمان شرافتمند ،پست فطرتان نامعلم راپیدانمود ودرمساجد وتکایا ومنازل وروستاها وعشایرهردروغ وتهمت وناروائی به دکترروحانی رئیس جمهورمملکت وسربازخمینی ازسالهای ۴۱و۴۲نسبت می دهند.

• برجام راکه باتاکید وتایید مقام معظم رهبری شکل گرفته وکشور را از سقوط و فروپاشی نجات داه و سند افتخارسرداران میدان دیپلماسی می باشد به عنوان سندخیانت تلقی کرده تاشاید رای یک فرد را برگردانند.

صراحت قانون اساسی ودستوربنیان گزارانقلاب ودستوررهبری رانادیده گرفته و مقدس ترین پایگاه های نظام رادرحد یک حزب اقلیت پائین کشیده وآن چه رامنع شده اند با لطایف حیل دور زده و مشروع جلوه می دهند وبه خیال خودبه ریش مردم می خندند.

ازسند آموزشی عادی و معمول بین المللی ۲۰۳۰سوءاستفاده نموده وبی شرمانه وبدون ترس ازعقوبت آخرتی ومکافات دنیائی، به روحانی اتهام می بنند که می خواهد(هم جنس بازی رارایج کند)،بدون اینکه بگویند هرتصمیمی درز مینه ی فرهنگی وپذیرش چنین قراردادهائی با تصوبب شورای انقلاب فرهنگی اتخاذمی شود که اکثریت اعضایش منتخب رهبری است.

هرآنچه برای مردم مقدس است رادرخدمت دروغ وتهمت وریاگرفته و برصداقت وپاکی وعقل وعلم می تازند.

خیل شهدا و شهیدگمنام وعنوان مقدس پاسداروبسیجی وجایگاه مقدس امامت جمعه وتریبون نمازجمعه را که باید درجهت ایجادوحدت وگسترش پاکی و وصداقت وهمبستگی بکارگرفته شوند،درخدمت یک حزب وجناح اقلیت قرارداده اند،که اکثررهبران وشخصیت های مشروع واولیه ی آن جناح مانند(ناطق وباهنر ولاریجانی ومطهری وغیره)درقالب اصولگرایان معتدل راه خودراازآن جدانموده اند.

دیوانه وار سیل اتهام وتهمت وافترا را به جریان ریشه دار تاریخی اصلاحات روامی دارند وذره ای به عاقبت شوم رفتارخودنمی اندیشند.

به جریان اصلاحاتی این گونه ناجوانمردانه می تازند که درهمین شهرفراشبندافتخارپیشگامی واثرگزاری درتمام مراحل انقلاب رادرکارنامه افتخارآفربن خو دبه ثبت رسانده است.

که هنوز تابلو عنوان (حزب اللهیی سالهای ۵۶ و۵۷اش پیشاپیش هیات عزاداری )عاشوراوتاسوعا خیابان سپاه وانقلاب رابه تحسین وامی دارد.

هنوزافتخارآفرینی های گردان خط شکن الفتحش ونام سرداران دلاورمحمود وحیدرواحمدش وخیل شهدای خط شکنش وغرش آوازه ی دلاوران میدان رزمش ازیادها نه رفته ومشروعیت بخش سخنان هرسردار وسخنران وسیاست مدار وغیره می باشد.

هنوزافتخارراه اندازی اولین تظاهرات مسلحانه اش درسطح کشوربرعلیه شاه ازیادها نه رفته است.

وهنوزآوازه ی شجاعت هاوشهامت ها وافتخارآفرینی هایش بافرماندهی سردارلشکرخمینی درسالهای ۵۶ و۵۷ و…حجت الاسلامحسینی مهری هرسرشت پاک ووجدان بیداری رابه تعظیم وتکریم وامی دارد.

وبسیاری افتخارات دیگرکه درحوصله ی این گفتارنیست وبه فرصتی دیگرواگذارمی شود.

اما رسالت حقوقدانان وروشن فکران وصاحبان قلم.

دراین جا اطلاعیه ی معاون حقوقی ریاست جمهوری راکه همین امروزبه کسانی که نامردمانه ازسند۲۰۳۰سوءاستفاده نموده وطینت های پاک راهدف قرارداده وباطرح بحث هم جنس بازی به صورت گسترده لشکرکشی نموده ونامعلمان وپست فطرتان دنیاطلب رابرعلیه روحانی درمساجدومعابر وروستاها وعشایربسیج کرده اند منعکس میکنم وجند سوال رامطرح می نمایم با این هدف که.:

اولا

اتمام حجتی کرده باشم به تمام وجدانهای پاک وصاحبان قلم وجایگاههای قانونی مسول درشهرستان.

ثانیا

هشداری باشد به آنها که جایگاهها وتریبون های مقدس حاصل خون شهیدانمان رااشغال نموده وآن چنان سرمست قدرت وقوتپوشالی خودشده اند که مکافات دنیا وعقوبات آخرت رافراموش کرده اند.

متن اطلاعیه
سرویس‌های خبری آخرین اخبارپنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ۰۳:۴۰

اطلاعیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره سند ۲۰۳۰

معاون حقوقی رئیس جمهور توضیحاتی در خصوص سند ۲۰۳۰ ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه منتشر شده در این خصوص به شرح زیر است:

لطفا مومنان را آزار ندهید

جامعه اسلامی به حق نگران نقض حدود و ضوابط شرعی در امر آموزش می‌باشد، شایعات پیرامون سند ۲۰۳۰ و گمانه زنی‌ها درباره مفاد آن که متاسفانه گاهی با اهداف غیر اخلاقی انتخاباتی هم صورت می‌گیرد، سبب تشویش برخی از هموطنان شده است. لذا بر خود لازم دیدم صرف نظر از محتوا و مفاد سند مذکور که در نوشتار دیگری به تبیین آن خواهم پرداخت نکاتی چند به منظور رفع نگرانی ملت اخلاق مدار و با غیرت ایران عزیز به عرض برسانم.
سند ۲۰۳۰، یک برنامه کاری است،‌ طبق قواعد حقوق بین الملل،‌برنامه کاری سندی است که حاوی هیچ تعهد حقوقی برای دولت ها نیست. این سند و مانند آن در حقیقت یک توصیه نامه است.سند ۲۰۳۰، معاهده محسوب نمی‌شود. لذا نیازی به امضای دولت ها و در نتیجه تصویب مجالس قانونگذاری (رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی) ندارد.از آن جا که سند ۲۰۳۰، معاهده نبوده و الزام آور محسوب نمی‌شود هیچ یک از کشورهای اسلامی نسبت به موارد احتمالی مغایرت آن با شرع اعلام تحفظ نکرده‌اند. در عین حال، تنها جمهوری اسلامی ایران طی چهار نوبت،‌ نسبت به مواردی که احتمالا مغایر با شرع و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد اعلام تحفظ نموده است. لذا هیچ یک از اهداف سند ۲۰۳۰ که در تعارض با موازین شرعی باشد شامل حال جمهوری اسلامی نمی‌شود. متن فارسی و انگلیسی اعلام تحفظ که در دبیرخانه یونسکو رسما به ثبت رسیده است و هم اکنون در سایت آن سازمان قابل مشاهده است در پایان این یادداشت ذکر می‌شود.جمهوری اسلامی ایران از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون معاهدات و کنوانسیون‌های متعددی را امضا نموده که حاوی موارد مغایر با شرع یا قوانین موضوعه بوده است. در عین حال با اعلام تحفظ،‌عدم تعهد خود را نسبت به موارد مغایر با شرع رسما به ثبت رسانده و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان به آن‌ها ملحق شده است. این کنوانسیون‌ها که جنبه الزام‌آور دارند به استناد ماده ۹ قانون مدنی ایران جزء قوانین رسمی کشور محسوب می‌شوند. از آن جمله می‌توان به کنوانسیون حقوق کودک مصوب اسفند ماه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. متن اعلام تحفظ در کنوانسیون کودک عینا متن اعلام تحفظ در سند ۲۰۳۰ است، با این تفاوت که سند ۲۰۳۰ اساس الزام آور نیست و برخلاف کنوانسیون‌های فوق الذکر، قانون جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شوند.علیرغم الزام آور نبودن سند و اعلام تحفظ،‌به منظور بازبینی بیشتر سند، جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول رییس محترم جمهور، طی بخشنامه مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ دستور توقف هرگونه اقدام در کارگروه مربوط به سند را صادر نموده‌اند.
متن فارسی و انگلیسی اعلام تحفظ که در دبیرخانه یونسکو رسما ثبت شده و هم اکنون در سایت رسمی یونسکو به شرح زیر قابل رویت است به ترتیب زیر است:
متن فارسی تحفظ
جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش‌هایی از چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی،‌باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه‌ ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی‌داند.
متن انگلیسی تحفظ

The Islamic Republic of Iran i not committed to those of the framework for action education 2030 that might in one way or another be interpreted as contradictory to the national legislations and priorities, religious beliefs and cultural values of the Iranian society.

این متن در ساعت ۵۹/۹ دقیقه صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۴ (۴ نوامبر ۲۰۱۵) در سایت رسمی یونسکو به آدرس زیر درج شده و اکنون نیز در سایت یونسکو قابل مشاهده است:

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/iran.pdf

مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور۵

انتهای پیام

سوال اول:
باتوجه به این پاسخ حقوقی واینکه همه می دانیم طرح بحث هم جنس بازی این روزها عین همان داستان واژه ی ماروشکل مار وسوءاستفاده ی جادوگران قرون وسظائی ازناآگاهی توده ی مردم می باشد.
آیاروشن فکران وحقوق دانان شهرمان فراشبند هیج رسالتی دراین زمینه احساس نمی کنند ؟اگررسالتی دارند سکوت جرا؟آبا معتقدند روزبازخواستی نیست؟اگرهست تاکی می خواهند جواب دهند؟

سوال بعد:

آیامسولین شهرستان ودرراس آنها ریاست محترم دادگستری ودادستان محترم وقضات دادگاه دربراراین همه تحریف وعوام فریبی هیچ مسولیتی ندارند؟
ودربرابرحداقل (یک رای)که به فرموده ی رهبری حق الناس است!اگرازروحانی کم شود دربرابرخدا جوابی دارند؟
قضاوت راوامی گذارم به قهارمنتقم لایزال.

والسلام

(حسانی علی)
۲۸ اردیبهشت ۹۶