آبپا/ شب گذشته هم زمان با روز میلاد حضرت مهدی (عج) تالار بزرگ قشقایی فراشبند میزبان بسیاری از حامیان دکتر روحانی بود.

روحانی-آبپا-7 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویر

مولودی خوانی

روحانی-آبپا-52 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویر

حامد فقیهی خوانده بزرگ کشور

روحانی-آبپا-41 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویر

سخنران مراسم: دکتر میزراکوچکی نماینده سابق مردم در مجلس

روحانی-آبپا-74 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویر

حسین اسماعیلی: خواننده فراشبندی

روحانی-آبپا-76 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویر

بیانیه اعلام حمایت قشر عظیمی از قشقایی های فراشبند از دکتر روحانی

روحانی-آبپا-77 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویر

بیانیه اعلام حمایت کورش کرمپور نماینده مجلس از دکتر روحانی

روحانی-آبپا-67 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویر

فیلم ساز برتر کشوری: نادعلی شجاعی (سازنده مستند اگر بهمن بیگی نبود)

روحانی-آبپا-63 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویر

حامد فقیهی

روحانی-آبپا-57 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویر

بدون شرح …

روحانی-آبپا-96 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-68 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-78 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-85 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-66 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-60 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-54 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-43 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-46 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-49 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-38 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-34 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-32 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-31 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-23 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-13 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-14 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-16 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-19 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-21 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-11 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-10 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-9 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویرروحانی-آبپا-8 جشن میلاد امام زمان و گردهمایی بزرگ حامیان روحانی در تالار قشقایی فراشبند/ تصویر