آبپا/ شب گذشته در گردهمایی بزرگ حامیان دکتر روحانی در فراشبند, کورش کرمپور نماینده شهرستان های فیروزآباد فراشبند و قیروکارزین در مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ای که توسط نماینده ایشان قرائت گردید حمایت قاطع خود از دکتر روحانی و دولت تدبیر امید را اعلام نمود و از عموم مردم جهت شرکت در انتخابات دعوت نمود.

متن بیانیه به شرح زیر می باشد:

photo5814296781821946017 اعلام حمایت قاطع کورش کرمپور از دکتر روحانیروحانی-آبپا-77 اعلام حمایت قاطع کورش کرمپور از دکتر روحانی