قول امیدوار کننده کرمپور به فوتبالیست های فراشبند
به گزارش آبپا همزمان با افتتاح زمین چمن مصنوعی آموزش و پرورش در فراشبند با حضور کرمپور نماینده مردم در مجلس فوتبالیست های این شهر با در دست داشتن بنرهای اعتراض آمیز نسبت به عملی نشدن وعده وزارت نفت در راستای ایجاد زمین چمن در فراشبند اعتراض خود را نشان دادند.
نماینده مردم نیز در پاسخ به این ورزشکاران اعلام کردند که از فردا پیمانکار جهت انجام کار تعیین و برای انعقاد قرار داد معرفی و به زودی کار را انجام خواهیم داد.
ایشان به ورزشکاران قول دادند در همین سال ۹۶چمن مصنوعی فوتبال احداث شود و به بهره برداری برسد.
لازم به ذکر است که وزارت نفت قرار بود ۴زمین چمن مصنوعی در شهرستان های فراشبند -فیروزآباد و قیروکارزین احداث نماید که اخیرا مطلع شدیم فراشبند از لیست وزارت نفت خارج شده است و به استان واگذار شده است.

DSC00006 اعتراض جوانان فراشبند به وزرات نفتDSC00007 اعتراض جوانان فراشبند به وزرات نفتDSC00008 اعتراض جوانان فراشبند به وزرات نفتDSC00009 اعتراض جوانان فراشبند به وزرات نفتDSC00010 اعتراض جوانان فراشبند به وزرات نفت