اگر نور به فرم خطی نبود، نور علی نور میشد، در آن صورت، پهلوان عباس جدیدی هم خط افق دیدش میرفت جای دیگری و عکسش در زمره ی عکس های سلفی قرار نمیگرفت. یا لیزر تماشاگرنمایان هم مستقیم نمیرفت در چشم دروازه بان ها، یا بازی قایم باشک به یک سرگرمی بی مزه تبدیل میشد.

به هر طریق نور جز در محدوده ی سیاه چاله ها از مسیرش منحرف نشد و محدودیت های زیادی را در انحرافات زندگی ایجاد کرد. مانند آنکه از مزایای بوق زدن در هنگام رانندگی، علاوه بر سلام و سپاس و برو و بمان و خودتی و چرا، ابراز وجود بر سر تقاطع معابر شد.

آنجا که قاچی بر محل تقاطع زده میشود تا با ایجاد یک مثلث دید، آسودگی خاطر برای رانندگان و رهگذران و البته ناهمگونی اندکی در زمین های قناس آلود شهر ایجاد شود.

این گوشه بریدگی را پخ نامیده اند و اجرای آن برای املاکی که در تقاطع دو گذر واقع شده اند علاوه بر رعایت مقادیر عقب کشی، الزامیست.

طول پخ هم با توجه به عرض گذر های محل تقاطع محاسبه میشود که البته در طرح جامع شهری برای تمامی تقاطع های شهر طراحی و پیش بینی شده است. همچنین بهتر است پخ در معابر با عرض بالا با یک قوس اجرا شود.

نکته مهم دیگر اینکه، نصب درب سواره رو در محل پخ ممنوع است؛ بنا به رعایت ایمنی و سهولت در گردش و بدلیل عدم انحراف نور.

abpa-2 پَخ بزنیم تا پِخ نشویم abpa-3 پَخ بزنیم تا پِخ نشویم