بارش های اخیر سبب پرآب شدن سدتنگاب در شهرستان فیروزآباد شده و این منطقه را به مقصدی برای گردشگری تبدیل کرده است.