فیلمبرداری-آبپا واژگونی خودروی پراید در ورودی فراشبند/ تصویر

این سانحه خسارات جانی نداشت