تصادف-آبپا تولید فیلم سینمایی در شهرستان فراشبند/ تصویر

یک گروه فیلمبرداری برای تولید یک فیلم سینمایی در حال فیلمبرداری و ساخت فیلم می باشند