جدید-9 سد تنگاب فیروزآباد پس از بارندگی های اخیر/ تصویرجدید-2 سد تنگاب فیروزآباد پس از بارندگی های اخیر/ تصویرجدید-11 سد تنگاب فیروزآباد پس از بارندگی های اخیر/ تصویرجدید-12 سد تنگاب فیروزآباد پس از بارندگی های اخیر/ تصویرجدید-5 سد تنگاب فیروزآباد پس از بارندگی های اخیر/ تصویرجدید-19 سد تنگاب فیروزآباد پس از بارندگی های اخیر/ تصویرجدید-14 سد تنگاب فیروزآباد پس از بارندگی های اخیر/ تصویر