راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن با حضور اقشار مختلف مردم از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه همزمان با سراسر کشور در فراشبند از محل پل  آبپا بسمت مسجد جامع فراشبند آغاز شد.

مردم با سلایق مختلف با هدف وحدت و اعلام استقلال ایران جهت حرکت بسمت توسعه در این روز کنار هم قرار گرفتند تا صحنه هایی زیبایی را کنار هم تجربه کنند.

22-بهمن-آبپا-1 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند

22-بهمن-آبپا-10 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-9 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-2 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-4 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-13 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-12 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-11 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-8 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-6 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-17 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-18 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-7 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-20 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-14 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-3 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-5 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-22 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-15 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-21 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-28 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-32 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-16 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-27 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-61 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-26 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-68 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-56 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-23 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-25 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-43 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-39 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-35 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-50 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-69 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-54 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-51 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-71 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-66 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-52 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-62 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-55 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-63 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-70 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-41 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-45 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-38 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-48 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-60 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-24 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-47 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-53 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-29 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-40 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-34 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-44 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-59 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-37 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-42 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-36 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-31 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-49 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-57 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-33 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-46 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-58 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-64 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-65 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-30 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند22-بهمن-آبپا-67 راهپیمایی 22 بهمن در فراشبند