آبپا/ حاج ابوالقاسم علوی شاعر، و بزرگ تعزیه خوانی شهرستان فراشبند بر اثر سانحه ی تصادف به دیار باقی شتافت.

وی در شهر شیراز بر اثر سانحه ی تصادف دچار ضربه ی مغزی شده بود و امروز صبح ۲۸ دی ماه در سن ۷۸ سالگی به دیار باقی شتافت.

آبپا-ابوالقاسم-علوی4 درگذشت ابوالقاسم علوی شاعر و از اساتید تعزیه خوان فراشبندیآبپا-ابوالقاسم-علوی2 درگذشت ابوالقاسم علوی شاعر و از اساتید تعزیه خوان فراشبندی

آبپا-ابوالقاسم-علوی7 درگذشت ابوالقاسم علوی شاعر و از اساتید تعزیه خوان فراشبندیآبپا-ابوالقاسم-علوی5 درگذشت ابوالقاسم علوی شاعر و از اساتید تعزیه خوان فراشبندیآبپا-ابوالقاسم-علوی1 درگذشت ابوالقاسم علوی شاعر و از اساتید تعزیه خوان فراشبندیآبپا-ابوالقاسم-علوی3 درگذشت ابوالقاسم علوی شاعر و از اساتید تعزیه خوان فراشبندی