آبپا/ در راستای ارتقای سطح آمادگی و پاسخگویی کلیه ی دستگاههای امدادی و درمانی در شهرستان در مواجهه با حوادث طبیعی و غیر طبیعی، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان فراشبند با همکاری ستاد حوادث غیر مترقبه شبکه بهداشت و مدیریت خطر و بلایای بیمارستان امام هادی (ع) این شهرستان، اقدام به طراحی سناریوی واژگونی اتوبوس حامل مسافران نمود.

آبپا-3 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآباد

این مانور، امروز شنبه ۱۵ آبان، راس ساعت ۱۰ صبح با حضور تمامی ارگانها و اداره های شهرستان،کارشناسان ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی شیراز، میهمانان و نیروهای امدادی شهرستانهای همجوار از شیراز،کازرون و فیروزآباد در کیلومتر ۱۲ محور فراشبند- فیروز آباد برگزار شد.

احمدرضا میرزائیان مسئول اورژانس شهرستان فراشبند هدف از برگزاری این مانور را، هماهنگی بیش از پیش سازمانهای امدادی و درمانی با یکدیگر، در برخورد با انواع حوادث ویژه با توجه به موقیعت استراتژیکی این شهرستان، عنوان کرد و گفت: در این مانور بیش از۱۵۰نفر از نیروهای امدادی، درمانی، انتظامی حضور داشتند، آمادگی آنها در بزرگترین اجتماع امداد و نجات تاریخ شهرستان، محک زده شد.

آبپا-1 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآباد

آبپا-4 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآباد

آبپا-5 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-8 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-9 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-7 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-13 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-6 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-11 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-12 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-14 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآباد

آبپا-17 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-15 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-19 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-22 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-16 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-18 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآباد

آبپا-10 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآباد

آبپا-20 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-27 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-28 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-24 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-23 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-25 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-26 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآباد

آبپا-31 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-30 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-32 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-34 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-36 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-40 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-38 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-39 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-43 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-41 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-37 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-33 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-44 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-42 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآباد

آبپا-45 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-46 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-47 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-48 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآبادآبپا-49 برگزاری مانور واژگونی اتوبوس/ جاده ی فراشبند فیروزآباد

عکس: وحید ذوالفقارلو