اختصاصی آبپا

به محدوده شرق و جنوب شرق شهر فراشبند اگر نگاهی کنیم، بیشتر مات و مبهوت خدمات شهری ارائه شده به شهروندان می شویم!

علی رغم وعده های انتخاباتی شوراها جهت رفع مشکلات و نزدیک نمودن وضعیت برابری در ارائه خدمات به شهروندان, اما میتوان گفت هیچ گونه تغییری جهت رفاه حال و کاهش مشکلات روزمره مردم در این مناطق نمیبینیم.

و البته این در شرایطی است شاهد درختکاری مجدد و اجرای روکش آسفالت برای چندین بار در برخی مناطق دیگر شهر می باشیم! خلاصه انتظار می بود در این اندک خدمات ارائه شده به این شهر محروم, اندک عدالتی نیز رعایت میشد.

abpa-7 گام های بلند شهرداری و شورای شهر فراشبند در راه بسط عدالتabpa-2 گام های بلند شهرداری و شورای شهر فراشبند در راه بسط عدالتabpa-6 گام های بلند شهرداری و شورای شهر فراشبند در راه بسط عدالتabpa-4 گام های بلند شهرداری و شورای شهر فراشبند در راه بسط عدالتabpa-3 گام های بلند شهرداری و شورای شهر فراشبند در راه بسط عدالتabpa-1 گام های بلند شهرداری و شورای شهر فراشبند در راه بسط عدالت

abpa-5 گام های بلند شهرداری و شورای شهر فراشبند در راه بسط عدالت