آبپا/ افتتاحیه آموزشگاه هنرهای تجسمی

ادرس: بلوار انقلاب.جنب پارچه سرای پریناز هنر های تجسمی وتسا با مدیریت هنرمند مریم شریفی  -شماره تماس۳۸۷۵۹۴۳۰

WhatsApp-Image-۲۰۱۶۰۷۲۵ افتتاحیه آموزشگاه هنرهای تجسمی

dfdfsdsd افتتاحیه آموزشگاه هنرهای تجسمی

dfdf افتتاحیه آموزشگاه هنرهای تجسمیfdfsd افتتاحیه آموزشگاه هنرهای تجسمیsdsdsd افتتاحیه آموزشگاه هنرهای تجسمی