*رمضان*

محفلی با نام خدا،با یاد خدا و با آرامشی از جنس “الا بذکر الله…(الرعد/۲۸)

همانجا که باید ابتدا کفش های دنیایی را درآورد،زیرا که حرمتی دارد به پهنای دلی که دریاست و آبی آسمانش نشان از یکرنگی هدفش دارد…هدفی که روح بزرگ می طلبد

روحی که از من خالی باشد…همانیکه نیاز به جستجو ندارد و به گفته ی زیبای خودش “و نحن اقرب من حبل الورید (ق/۱۶) است

که اگر تنها او را داشته باشی پس “الیس الله بکاف عبده؟(زمر/۳۶)

به هر حال…خوب باشی یا بد،دعـــــوتـــــی

نه یک روز،نه دو روز…”یکمـــاه”

و باز هم رمضان بزرگ و کوچک ، فقیر و غنی و سلایق مختلف سیاسی را بر سر یک سفره نشاند.

IMG_9363 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9255 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9308 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9345 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9290 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9316 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9350 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9233 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9239 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9240 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9314 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

23 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9247 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9376 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9321 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9322 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9323 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9339 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9343 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9346 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9347 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9352 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9355 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9358 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9360 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9368 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9370 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان

IMG_9278 صمیمیت و یکرنگی از جنس رمضان