حال و هوای مسجد شهید طالقانی فراشبند در ماه مبارک رمضان

IMG_9168 رمضان در مساجد 14 : مسجد شهید طالقانی

IMG_9169 رمضان در مساجد 14 : مسجد شهید طالقانی

IMG_9170 رمضان در مساجد 14 : مسجد شهید طالقانی

IMG_9173 رمضان در مساجد 14 : مسجد شهید طالقانی

IMG_9180 رمضان در مساجد 14 : مسجد شهید طالقانی

IMG_9177 رمضان در مساجد 14 : مسجد شهید طالقانی

IMG_9183 رمضان در مساجد 14 : مسجد شهید طالقانی

IMG_9181 رمضان در مساجد 14 : مسجد شهید طالقانی

 

IMG_9181-1 رمضان در مساجد 14 : مسجد شهید طالقانی

 

IMG_9181 رمضان در مساجد 14 : مسجد شهید طالقانی

IMG_9182 رمضان در مساجد 14 : مسجد شهید طالقانی

IMG_9184 رمضان در مساجد 14 : مسجد شهید طالقانی

IMG_9185 رمضان در مساجد 14 : مسجد شهید طالقانی

IMG_9186 رمضان در مساجد 14 : مسجد شهید طالقانی