شورای-شهر-فراشبند شورای شهر فراشبند، تمرین ریاست و دیگر هیچ

اختصاصی آبپا

طی جلسه ای که در آخرین هفته ی اردیبهشت ماه ۹۵ در دفتر شورای اسلامی شهرستان فراشبند گرفته شد, مسلم محمدی حدود ۴ ماه زودتر از زمان معمول جای خود را به نفر بعدی داد و اقدس عالیشوندی بعنوان ریاست جدید شورا انتخاب شد

با توافقی که بین اعضای شورای شهر کنونی, از ابتدا انجام شده بود هر یک از اعضا بصورت برابر یک سال مسئولیت ریاست شورا را برعهده خواهند داشت, که این بار به دلایلی, بار به سرمنزل یک ساله نیز نرسید و زودتر از موعد نوبت به خانم عالیشوندی رسیده است!