آبپا/ ساخت دستگاه بارگیری هندوانه با نوار نقاله, برا اولین بار در کشور توسط مخترع فراشبندی (آقای دهقان خانیکی) و شرکت ارزیاب ماشین فارس.

 شهرستان فراشبند-روستای خانیک خرداد ماه ۹۵

4f683156-37ed-4cf9-b7e1-f970c066caf8 ساخت دستگاه بارگیری هندوانه, برای اولین بار در کشور/ تصویرe88b0cc0-83db-42b7-b303-7f56ff0e8aa0 ساخت دستگاه بارگیری هندوانه, برای اولین بار در کشور/ تصویر17ac3c0d-22c5-4beb-9671-f3b93ca09013 ساخت دستگاه بارگیری هندوانه, برای اولین بار در کشور/ تصویر72536f0e-03af-4aea-96cd-10f11266c45d ساخت دستگاه بارگیری هندوانه, برای اولین بار در کشور/ تصویر667678ac-6fd0-44d4-af70-1e829ab6f5a1 ساخت دستگاه بارگیری هندوانه, برای اولین بار در کشور/ تصویرecd4c586-67fb-4320-924b-64a4f00d159e ساخت دستگاه بارگیری هندوانه, برای اولین بار در کشور/ تصویر