پیروزی-در-انتخابات گام سوم ؛ تشکیل شورای امید

اختصاصی آبپا

پس از گذشت حدود دو دهه از عمر تشکیل شوراها و سعی و خطای بسیار در عرصه تصمیم گیری و شورایی اداره کردن شهرها و روستاها و تغییر مکرر قوانین آن در مجلس شورای اسلامی هنوز نمی توان گفت تصمیم گیری شورایی و جمعی در نظام اجرایی و مدیریت شهری به اندازه کافی جا افتاده است و شاید در کوتاه مدت عوارض و مشکلاتی هم داشته باشد ولی حرکت بر مدار خرد جمعی در دراز مدت دارای خیر کثیر خواهد بود.

اکنون بعد از برداشتن دومین گام جهت تعمیق امید و تدبیر با انتخاب نمایندگانی از جنس اعتدال و اصلاح که برای آن از مدت ها قبل برنامه ریزی و تمهیدات لازم صورت گرفته بود وقت آن رسیده است که همه خیرین و معتمدین اجتماعی، نخبگان فکری و بزرگان اصلاحات واعتدال شهرستان فراشبند آغازگر گفتگو،رایزنی و تعامل برای برانگیختن و به میدان آوردن افرادی با ویژگی ها و سوابق مورد نیاز برای اداره شایسته شهر باشند.

تداوم الگوی لیست امید در سطح شوراها و ارائه « لیست امید » برای شورای شهر فراشبند،نوجین و دهرم می تواند ضمن تمرین کار تشکیلاتی در انتخاباتی با مقیاس محلی و تقویت مدیریت شهری با ایجاد شورایی متنفذ و مقتدر،افق روشنی را پیش روی این شهر ها بگشایند.

گوهر کمیاب در شورای شهر فراشبند در تمام ادوار گذشته تاکنون ضعف پاسخگویی، بی تفاوتی نسبت به افکار عمومی و به حاشیه رفتن مقررات و دستورالعمل های شهرسازی، معماری و عمرانی بوده است و از قرار معلوم اراده ای برای پایان دادن به این رویه ناصواب در این دوره از شورا نیز دیده نمی شود که ماحصل آن ناخوش احوالی سیرت و صورت شهر است.

اکنون که همه مردم فهم مشترکی از علل عقب ماندگی شهرستان از قافله پیشرفت و توسعه پیدا کرده اند نکات ذیل می تواند بعنوان نقشه راه یک سال آینده مد نظر قرار گیرد؛

۱- تدوین برنامه ها و چشم اندازهای روشن و واقع گرایانه برای شورای شهر آینده با توجه به مقتضیات زمانی و اعتبارات مالی.

۲- شناسایی اشخاصی که سلامت مالی، صلاحیت کاری و تجربه مفید  داشته و از نظر فکری نیز با گفتمان اصلاحات و اعتدال هم نوا باشند تا برای نامزدی در انتخابات شورای شهر ترغیب گردند.

۳- شناسایی و گلچین اشخاصی که  ظرفیت های لازم از قبیل مدرک تحصیلی مرتبط،توان اجرایی مناسب و بهداشت مالی لازم برای پذیرش مسولیت شهرداری را داشته باشند.

۴- آموزش و ارتقا سطح فکری و دانش شهری مردم در فضاهای حقیقی و مجازی تا در دایره کوچک قوم گرایی و تعصبات فامیلی قرار نگیرد و شایسته سالاری را فدای موضوعات کوچک و تحقیرآمیز  نکنند تا دیگر معامله شعور و فهم مردم با پول و زر موضوعیت خود را از دست بدهد.

راه برون رفت از وضعیت فعلی و زدودن غبار محرومیت از چهره شهر فراشبند، دهرم و نوجین با تشکیل شورایی منسجم، قوی،بابرنامه و پاسخگو هموار خواهد شد که آنهم با فعال شدن جامعه دانشگاهی و نخبگان اجتماعی رقم خواهد خورد.