خانم شریفی مسول کانون پرورش فکری کودکان فراشبند  در گفتگو با آبپا از قدردانی دانش آموزان روستایی از پورزارعی فرماندار فراشبند خبر داد

شریفی بیان کرد با تدبیر فرماندار ، جهت تامین و  تخصیص بودجه لازم برای کتابخانه سیار هم اکنون بیش از پانصد دانش آموز از نعمت کتابخانه سیار برخوردار هستند ، دانش آموزان روستایی نیز این اقدام فرماندار را ارج نهاده و با تهیه کارت تشکر از ایشان قدرشناسی نمودند.

DSC00564 قدردانی دانش آموزان روستایی از پورزارعی

DSC00566 قدردانی دانش آموزان روستایی از پورزارعی

DSC00586 قدردانی دانش آموزان روستایی از پورزارعی

DSC00609 قدردانی دانش آموزان روستایی از پورزارعی

DSC00614 قدردانی دانش آموزان روستایی از پورزارعی

DSC00626 قدردانی دانش آموزان روستایی از پورزارعی

DSC00670 قدردانی دانش آموزان روستایی از پورزارعیDSC00708 قدردانی دانش آموزان روستایی از پورزارعی

DSC00724 قدردانی دانش آموزان روستایی از پورزارعی

DSC00750 قدردانی دانش آموزان روستایی از پورزارعی

DSC00751 قدردانی دانش آموزان روستایی از پورزارعی