حضور مدیر حراست اداره کل بهزیستی فارس در فراشبند

IMG_2112 فارسی خواستار پیگیری مداوم تر در خصوص تأسیس مراکز مختلف در فراشبند شد.

آقای فارسی مدیر حراست اداره کل بهزیستی فارس از اداره بهزیستی شهرستان فراشبند بازدید نمود. ایشان در این دیدار جلسه ای با عالیشوندی سرپرست اداره بهزیستی فراشبند و کارشناسان اداره داشت. در این جلسه ایشان ضمن تأکید بر لزوم فعالیت در حوزه های فرهنگی و پیشگیری و آموزش بیشتر مردم فراشبند و روستاهای اطراف، خواستار پیگیری مداوم تر در خصوص تأسیس مراکز مختلف در شهرستان و در روستاها شد. آقای فارسی اظهار نمود که تأسیس انجمنها و سمن های فعال می تواند در رشد فرهنگی شهرستان مثمر ثمر باشد. عالیشوندی نیز ضمن خوشامدگویی به آقای فارسی از حضور فعال ایشان و کمک های بی دریغشان در راستای پیشبرد اهداف بهزیستی قدردانی کرد.