این کنسرت که از حیث اجرا یکی از باکیفیت ترین برنامه های موسیقی سال های اخیر ایل قشقایی محسوب می شود که بدون کوچکترین نقص فنی و محتوایی درطول حدود صد دقیقه اجرا شد،از سوی جامعه فرهیختگان ،هنرمندان وعلاقمندان مورد استقبال شدید قرارگرفت.

عکس: درنا قشقایی نژاد

منبع : قشقایی آنلاین 1-10 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-9 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-11 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-4 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-12 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-13 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-14 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-15 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-16 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-17 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-18 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-19 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-20 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-22 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-23 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-21 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-24 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-25 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-26 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-28 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-27 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-29 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری

1-1 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-2 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-5 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-3 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-7 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-6 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری1-8 گزارش تصویری از اجرای کنسرت گروه موسیقی استاد مسعود نامداری