آخرین اجرای نمایش «نوستالژی» به دکتر خسرو قاسمیان تقدیم شد.

نمایش «نوستالژی» به نویسندگی و کارگردانی مجتبی حسینی قیری دهم دی ماه که با استقبال خوب تماشاگران مواجه شده بود ، به اجرای خود در تالاروحدت فراشبند پایان داد.

در شب پایانی این نمایش دکتر خسرو قاسمیان مهمان ویژه این نمایش بود که در ابتدا اجرا ، نمایش توسط کارگردان و دیگر عوامل گروه به ایشان تقدیم شد.

 تئاتر-نسوتالژی نمایش «نوستالژی» با تقدیم به دکتر خسرو قاسمیان تمام شد
نمایش-2 نمایش «نوستالژی» با تقدیم به دکتر خسرو قاسمیان تمام شد
نمایش نمایش «نوستالژی» با تقدیم به دکتر خسرو قاسمیان تمام شد