مردم فراشبند همزمان با اربعین حسینی و همگام با زائرانی که با پای پیاده به کربلا رفتند، مسیر ۴۸ کیلومتری فراشبند-امام زاده شهید (ع) راپیاده روی و عزاداری کردند.

عکس از : م.ذوالفقارلو

اربعین-فراشبند-21 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)اربعین-فراشبند-20 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)

اربعین-فراشبند-18 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)

اربعین-فراشبند-17 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)اربعین-فراشبند-16 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)اربعین-فراشبند-15 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)اربعین-فراشبند-14 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)اربعین-فراشبند-13 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)اربعین-فراشبند-12 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)اربعین-فراشبند-11 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)اربعین-فراشبند-10 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)اربعین-فراشبند-9 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)اربعین-فراشبند-8 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)اربعین-فراشبند-7 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)اربعین-فراشبند-6 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)اربعین-فراشبند-5 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)اربعین-فراشبند-4 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)اربعین-فراشبند-3 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)اربعین-فراشبند-2 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)اربعین-فراشبند-1 گزارش تصویری از پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در فراشبند (2)