حاشیه-جشن عکس : در حاشیه جشن قصب و خرما ...

عکس از وحید ذوالفقارلو